Μεγάλο ενδιαφέρον στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τις "Δασικές πυρκαγιές" στους Παξούς!

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τονΎπαι περασμένο Μαϊο η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα ‘’Δασικές πυρκαγιές – μέτρα Πυρασφάλειας, Πρόληψη – ενημέρωση – συμμετοχή  - αντιμετώπιση’’,  που διοργανώθηκε από την Διοίκηση Π.Υ. Ν. Κέρκυρας – Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Παξών.

Την ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου Παξών,  τίμησαν με την παρουσία τους  ο  Δήμαρχος Παξών κ. Βλαχόπουλος Σπύρος, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Απέργη Βούλα, Δημοτική Σύμβουλοι, οι Διοικητές των Α.Τ. Παξών και Λιμενικού Σταθμού Παξών ο επικεφαλής της Εθελοντικής ομάδας κ. Κεϊκίδης Σίμος, εκπρόσωποι των τοπικών συλλόγων και φορέων, Εθελοντές και πολίτες.

Κατά την ενημέρωση, ο κεντρικός ομιλητής, Προϊστάμενος του Π.Κ. Παξών Ανθυποπυραγός Κ. Αβραμίδης, παρουσίασε και ανέλυσε τους κινδύνους που προκαλούνται από μία πυρκαγιά σε ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό πλούτο, τις αιτίες που προκαλούν  μία καταστροφή, προληπτικά μέτρα που είναι απαραίτητο να παρθούν ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης και επέκτασης μιας πυρκαγιάς και την αναγκαιότητα  οργάνωσης, ενημέρωσης  και εκπαίδευσης της κοινωνίας. Παράλληλα,  τέθηκαν οι βάσεις για την ενημέρωση και εκπαίδευση, θεωρητική και πρακτική, της εθελοντικής ομάδας του νησιού ώστε να ενταχθεί στον σχεδιασμό εκτάκτων αναγκών προσφέροντας την μέγιστη ασφάλεια στην τοπική κοινωνία.

Η συντεταγμένη συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς ενδυναμώνει τον μηχανισμό αντιμετώπισης των καταστροφών. Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι απαραίτητοι. Και κυρίως οι πολίτες, που είναι δίπλα μας, ενημερώνονται, ενδιαφέρονται και αναγνωρίζουν τη συμβολή μας αλλά και πάμπολλες φορές συνδράμουν με το δικό τους τρόπο στο έργο μας. Μαζί θα προσπαθήσουμε να μιεώσουμε τον κίνδυνο εκδήλωσης μιας καταστροφής, , μαζί θα μειώσουμε τις επιπτώσεις, με πρώτο μέλημα τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του κράτους και τον φυσικό μας πλούτο.

Όσον αφορά τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης κατά της εκδήλωσης και επέκτασης μιας πυρκαγιάς, παρουσιάστηκαν με λεπτομέρεια, τα προτεινόμενα και υποχρεωτικά μέτρα που οφείλουν να πάρουν οι ιδιοκτήτες των οικιών και επιχειρήσεων που βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές, οι ιδιοκτήτες οικοπέδων και οι εργαζόμενοι στην ύπαιθρο.

Τονίστηκε ιδιαίτερα  η υποχρέωση των ιδιοκτητών οικοπέδων στον καθαρισμό των χώρων σύμφωνα με την υπ' αρ. 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών».

Πυροσβεστική Διάταξη 20/2022

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

1.Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, υποχρεούνται, μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

2.Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

β. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.

γ. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.

δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Άρθρο 2

Αυτεπάγγελτος καθαρισμός

1.Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του άρθρου 1, οι υπόχρεοι καλούνται από τον οικείο δήμο, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης, στην οποία αναφέρεται κατ' ελάχιστον ο χωρικός προσδιορισμός του οικοπέδου ή άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο εντοπισμό του, να προβούν στις εργασίες καθαρισμού των χώρων της παρ. 1 του άρθρου 1. Η κοινοποίηση της πρόσκλησης γίνεται στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση του υπόχρεου ή τυχόν αντικλήτου του, επί αποδείξει. Για την ανεύρεση των στοιχείων του υπόχρεου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου, ο Δήμος δύναται να ανατρέχει ιδίως σε δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία του, καθώς και στα δεδομένα προσωπικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και του Εθνικού Κτηματολογίου.

2.Σε περίπτωση εγκαταλελειμμένων χώρων ή σε περίπτωση υπόχρεων προσώπων άγνωστων στοιχείων ταυτότητας ή αγνώστου διαμονής, η κοινοποίηση της πρόσκλησης γίνεται με θυροκόλληση και με ταυτόχρονη ανάρτηση της πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου δήμου. Η ανάρτηση αυτή είναι η μοναδική αναγκαία πράξη σε περίπτωση μη δυνατότητας θυροκόλλησης της πρόσκλησης.

3.Μετά την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, ο οικείος Δήμος, προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό, ενώ σε περίπτωση περιφραγμένων ή επαρκώς περιτοιχισμένων χώρων, αιτείται προς την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας, με την οποία βεβαιώνεται η συνδρομή κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, και βάσει αυτής, μεριμνά για την έκδοση Εισαγγελικής παραγγελίας δυνάμει της οποίας προβαίνει, στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων των ανωτέρω παραγράφων.

Άρθρο 3

Καθορισμός υποχρεώσεων

1.Οι υπόχρεοι οφείλουν να εκπληρώνουν την υποχρέωση καθαρισμού, να συναινούν και να επιδεικνύουν ανοχή στους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους και ενέργειες των αρμοδίων οργάνων των οικείων δήμων και των αρμόδιων πυροσβεστικών υπαλλήλων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς.

2.Οι οικείοι Δήμοι οφείλουν να διενεργούν τους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, ύστερα από καταγγελία ή και αυτεπαγγέλτως, για διαπίστωση εκπλήρωσης ή μη των υποχρεώσεων των υπόχρεων της παρ. 1 του άρθρου 1, προσηκόντως και με τη δέουσα επιμέλεια.

 

 

Άρθρο 4

Κυρώσεις

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον δήμο, επιβάλλεται στους υπόχρεους το πρόστιμο της περ. 26 της υποπαρ. β' της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α' 114).

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πολιτιστικό Περιοδικό Ποικίλης Ύλης
ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

myEptanisa

Τ.Θ. 62043
Τ.Κ. 15201, Χαλάνδρι

Τηλ. & Fax: 2106017441

e-mail: info(at)myeptanisa.gr

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο myeptanisa.gr . Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα μας με τους όρους χρήσης. Περισσότερες πληροφορίες…